Chinese

Leadership

Our Leadership

2015-3-9 10:07:45

   Zhang Yongming
        Chairman

 

          

      Ma Changjun                   Lin Bin                     Zhang Gang

      Vice Chairman            Vice Chairwoman          Vice Chairman

    

    Li Luxia                         Wang Chaoying

  Vice Chairwoman            Vice Counselor